Przydomowa oczyszczalnia ścieków

ZGŁOSZENIE 
PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW,
KTÓREJ EKSPLOATACJA DOTYCZY ZWYKŁEGO KORZYSTANIA Z WÓD

Podstawa prawna:


Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska
Urząd Gminy w Wilamowicach-budynek Gminnego Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji Wilamowice ul. I. Paderewskiego 3 – I piętro, pok. nr 19.

Kontakt:

Telefon: 33 812 94 65; 
Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z art. 152 ust.4 ustawy Prawo ochrony środowiska do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Opłaty:

120 zł - opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia.
17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury,

  • Opłatę należy uiścić w punkcie kasowym w siedzibie Urzędu Gminy w Wilamowicach lub na rachunek Urzędu Gminy w Wilamowicach-Beskidzki Bank Spółdzielczy w Bielsku-Białej numer konta: 63 8111 0009 2001 0031 4891 0001
  • Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

Nie wymaga się opłaty skarbowej za zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków realizowanej w związku z zabudową mieszkaniową (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej).

Pliki do pobrania:

  • Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków, której eksploatacja dotyczy zwykłego korzystania z wód