DEKLARACJA FORMULARZ

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Wilamowic deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (formularz w załączniku):

  • w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (dotyczy pierwszej deklaracji),
  • w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (dotyczy zmiany danych zawartych w poprzedniej deklaracji).

Deklarację należy złożyć w jednej z poniżej wymienionych form:

  • w postaci papierowej dostarczając do Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska - pok. Nr 9,
  •  w postaci papierowej wysyłając pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Wilamowicach, Rynek 1, 43-330 Wilamowice,
  • w postaci elektronicznej wysyłając przez platformę ePUAP.

Więcej szczegółowych informacji na temat Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu: tel. 338129466, 338129469.