AZBEST

Uwaga! włókna azbestowe, niewidzialne gołym okiem, wdychane z powietrzem do płuc, stanowią ryzyko poważnych chorób układu oddechowego.
Wyroby azbestowe w złym stanie należy usunąć bezzwłocznie. Wszystkie wyroby azbestowe muszą być usunięte do 2032 roku.


Zdemontowane wyroby zawierające azbest są niebezpiecznymi odpadami i zakazane jest ich powtórne wykorzystywanie.
Odpady zawierające azbest muszą być unieszkodliwiane na składowiskach odpadów niebezpiecznych – nie mogą być pozostawiane na terenie posesji, bądź wyrzucone do pojemnika na odpady komunalne.


Właściciel każdej nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest ma obowiązek:

  • wypełnić „Informację o wyrobach zawierających azbest” (formularz dostępny poniżej oraz w Urzędzie Gminy),
  • złożyć „Informację o wyrobach zawierających azbest”: do Urzędu Gminy - osoby fizyczne,  do Urzędu Marszałkowskiego – osoby prawne.

Gmina Wilamowice realizuje zadanie obejmujące bezpłatny odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia zdemontowanych materiałów zawierających azbest.


Informacje o specjalistycznych firmach zajmujących się demontażem wyrobów zawierających azbest można uzyskać na stronie internetowej: www.bazaazbestowa.gov.pl


Więcej szczegółowych informacji na temat usuwania wyrobów zawierających azbest można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wilamowicach, Rynek 1, 43-330 Wilamowice – pok. Nr 9, tel. 338129466, 338129469.